Sunday, September 25, 2011

Happy New Year from Chernigov

Wishing you a Shana Tova u'Mituka!
Rabbi Yisroel & Aliza Silberstein
Chernigov, Ukraine 

1 comment: